ชม ช็อปชิม ตลาดประชารัฐฯ รพ.อาหารปลอดภัย ที่ รพ.หนองขาหย่าง วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

คำแนะนำอาการผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกที่ต้องรีบกลับมาโรงพยาบาล

นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เชิญชวนร่วมงานมหกรรม ตลาดประชารัฐฯ รพ.อาหารปลอดภัย ครั้งที่1ในงานมีกิจกรรมมากมาย

โรคมือ-เท้า-ปาก

EB 4 เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรโรงพยาบาลหนองขาหย่าง

นโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

เครือข่ายบริการแห่งความสุข มีมาตรฐาน พัฒนางานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ก้าวท้าใจ SEASON 3

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

MOIT22.2-ประกาศเจตจำนงต้านทุจริตของผู้บริหาร วันที่ 3 ธันวาคม 2564

MOIT23.2-ประกาศเจตนารมร์ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

นโยบายและแนวปฎิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ