นโยบายดำเนินงานควบคู่ไปกับงานคุณภาพอื่นๆของโรงพยาบาล


ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง จะดำเนินการตามนโยบายให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติร่วมกัน คือ

1. บุคลากรในหน่วยงานทุกคน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการลด ละ เลิก ปัจจัยที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพ
2. ทุกหน่วยงาน/บุคลากรทุกคน ต้องปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ อย่างเคร่งครัด ล้างมือเป็นนิสัย ปลอดเชื้อ-ปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและตัวเรา
3. บุคลากรทุกคนต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
4. บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง และป้องกัน ด้านอาชีวอนามัย จากการประกอบอาชีพ
5. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศในการทำงานของบุคลากร
6. ทุกหน่วยงานจะต้องจัดให้สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย น่าอยู่และน่าทำงาน