นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล


โรงพยาบาลหนองขาหย่าง มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลหนองขาหย่างมีนโยบาย ดังนี้
1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ HA และข้อกำหนดอื่น ๆ
2. การดำเนินกิจกรรมของอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคน โดยมุ่งเน้นความมีส่วนร่วมในองค์กร
3. ดำเนินการควบคุม ปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. โรงพยาบาลหนองขาหย่างจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามปัจจัยเสี่ยงของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มีสุขภาพดี
6. มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ และประชาชน โดย “สร้างกระแสการเรียนรู้ สู่สร้างนำซ่อม “ โดยชุมชนมีส่วนร่วมสุขภาพ เพื่อลดการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ทุกกลุ่ม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


(ว่าที่ ร.ต.ดนัย พิทักษ์อรรณพ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองขาหย่าง