..................ITA2563...................การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
..................ITA2562..................
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศขายทอดตลาด122รายการ ประกาศวันที่16สิงหาคม2562
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่องตรวจอวัยวะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่อง EKG
แบบก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่างเรื่อง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบบริจาค-ปี-2560
สอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนสองรายการ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ขอปรับแผน/เปลี่ยนแปลงรายการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนเพดานฯ
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนเมษายน 2561
ประกวดราคาเดือนธันวาคม 2560
!
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนเมษายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
!
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
\//
\//
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
!
!
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เครือข่ายบริการแห่งความสุข มีมาตรฐาน พัฒนางานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-วันที่-10-ส.ค.2561(แก้ไข)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500ma แบบตั้งพื้นและเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ประกาศ ณ.วันที่ 22สิงหาคม 2561
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างประปาครั้งที่ 1
ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วนใน 10 เตียง ณ.7 มกราคม 2562
10 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าวิทยุ 13,589 บาท
1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าวิทยุ 13,589 บาท
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาคารแพทย์แผนไทย
16 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)งบค่าเสื่อม 2564
8 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแบบเดินผ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
30 พฤศจิกายน2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ภายในห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
EB11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื
EB11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเด
EB11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเด
EB2.7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB2.8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร
ทดสอบ
EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ
...ITA2565...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...