..................ITA2563...................การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
..................ITA2562..................
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศขายทอดตลาด122รายการ ประกาศวันที่16สิงหาคม2562
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่องตรวจอวัยวะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ครั้งที่ 2 : เครื่อง EKG
แบบก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า โรงพยาบาลหนองขาหย่าง
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่างเรื่อง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบบริจาค-ปี-2560
สอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2560
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ของโรงพยาบาลหนองขาหย่าง ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวนสองรายการ ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ประกาศโรงพยาบาลหนองขาหย่าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา
ขอปรับแผน/เปลี่ยนแปลงรายการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนเพดานฯ
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบประปาบาดาล ณ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนมกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเดือนเมษายน 2561
ประกวดราคาเดือนธันวาคม 2560
5
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนเมษายน 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมีนาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
\//
\//
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
>
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
2
ประกาศสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
เครือข่ายบริการแห่งความสุข มีมาตรฐาน พัฒนางานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562-วันที่-10-ส.ค.2561(แก้ไข)
เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั้วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500ma แบบตั้งพื้นและเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ ประกาศ ณ.วันที่ 22สิงหาคม 2561
บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างประปาครั้งที่ 1
ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 กิโลวัตต์ ณ.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วนใน 10 เตียง ณ.7 มกราคม 2562
10 เม.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าวิทยุ 13,589 บาท
1 ก.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าวิทยุ 13,589 บาท
30 ก.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำเดือน ตุลาคม 2563
MOIT 4 ข้อ 2 (2.1) ไตรมาส 4
30 พ.ย.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อาคารแพทย์แผนไทย
16 ธ.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น)งบค่าเสื่อม 2564
8 ม.ค.64 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อชุดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแบบเดินผ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
30 พฤศจิกายน2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง ภายในห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
EB11.4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื
EB11.2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเด
EB11.3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเด
EB2.7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB2.8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้
EB10.3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร
ทดสอบ
EB 2.9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ
...ITA2565...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ...
MOIT 3 ข้อ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ฯ จัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 3 ข้อ 1 รายงานเผยแพร่การวิเคราะห์
MOIT 3 ข้อ 3 แบบเผยแพร่ข้อมูล
MOIT 4 ข้อ 1 ( 5) แบบฟอร์มเผยแพร่แผน
MOIT 4 ข้อ 1 (1) บันทึกขอเผยแพร่แผน
MOIT 4 ข้อ 1 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ
MOIT 4 ข้อ 1 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 65
MOIT 4 ข้อ 1 (4) คำสั่งปิด-ปลดประกาศ
MOIT 4 ข้อ 3 (1) บันทึกแจ้งเวียนประกาศฯ
MOIT 4 ข้อ 3 (2) ประกาศ สปสธ.แนวทางการตรวจสอบ
MOIT 4 ข้อ 3 (3) แบบฟอรฺ์มเผยแพร่
MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของห
MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รา
MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต
MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์
MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานต
MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณปร
MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยค
MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 256
MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรใน
MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และกา
MOIT 4 ข้อ 2 (2.1) บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
MOIT 4 ข้อ 2 (2.2.1) รายงานผลงบลงทุนไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ
MOIT 4 ข้อ 2 (2.2.2) รายงานผลงบดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ต
MOIT 4 ข้อ 2 (2.3) แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ
ขออนุมัติประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.64-ธ.ค.64
แบบฟอร์มเผยแพร์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค.64
รายงาน สขร เดือน ธ.ค.64
รายงาน สขร. เดือน ต.ค.64
รายงาน สขร.เดือน พ.ย.64
MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้า
MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ
MOIT8.1-4-ประกาศประเมินผลข้าราชการดีเด่น-2565-1
MOIT8.3-ประกาศประเมินผลข้าราชการดีเด่น-2565-1
MOIT9.2-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ
MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกรายงานผล ไตรมาส 3
MOIT 4 ข้อ 2.2.1 งบลงทุน (ไตรมาส 3)
MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ (ไตรมาส 3)
MOIT ข้อ 2.2.2 งบดำเนินงาน (ไตรมาส) 3
MOIT 5 รายงาน สขร. เดือนมิถุนายน 65
MOIT 5 รายงาน สขร. เดือนพฤษภาคม 65 (1)
MOIT 5 รายงาน สขร. เดือนพฤษภาคม 65 (2)
MOIT 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ (ไตรมาส 3)
MOIT 5 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3)
MOIT 5 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ (
MOIT 5 (5) แบบฟอร์มเผยแพร่ (ไตรมาส 3)
MOIT 12.1.2 โครงการคัดกรองวัณโรคในชุมชน
MOIT 12.3 กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการหรือผู